статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • Runrig »

  Runrig Alba текст песни

  Alba

  Air sgiath a’ seoladh nan neoil
  ‘S an domhain liath
  Mar dhealbh a’ tighinn beo tro na sgothan
  ‘S mi a’ tilleadh gu tir

  Alba nam beanntan ard
  Nan acraichean lom
  Thairis air na lochan mointich
  Nan coilltean ‘s nan gleann

  Ach ‘se sealladh leointe is gann
  Tha an seo aig ceann thall an linn
  Talamh alainn nan daoine
  Fhathast an lamhan duine no dithis

  Cuibhlean stolda mu dheas
  Na fasaichean a tuath
  An taigh-mor falamh an Dun-Eideann
  Gun chumhachd gun ghuth

  *Sibhse chuir achadh ri achadh
  Taigh ri taigh
  Gus nach bi ait anns an tir
  An gabh sibh comhnaidh air leth

  Ach ‘s math dhomh bhith seo an drasd
  A cur failt air a’ bhlas
  ‘San tir a tha cho ur dhomh an diugh
  Is a bha i nuair bha mi ‘nam phaisd

  *Bho Isaiah 5-8

  Scotland

  This flight is sailing through the clouds
  And the blue heavens
  The homeland appears like a developing photograph
  Through the mists as I return to land

  I see Scotland of the high mountains
  And the empty acres
  Flying low across the moorland lochs
  The forests and the glens

  But it’s a wounding and a hollow sight
  Here as we reach the end of the century
  The beautiful soil of the people
  Still in the hands of the few

  I see the wheels of industry at a standstill
  And the northern lands wasted
  And the empty house in Edinburgh
  Without authority or voice

  You that have laid field upon field
  House upon house
  Till there be nowhere for you to be placed alone
  In the midst of all the earth

  But it is good for me to be here now
  As I welcome the warmth
  In this land that’s as exciting for me today
  As it was the day I was born  Форма обратной связи