статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • В сети

  Популярные исполнители:

  Dance Movement
  Slick Rick
  Melt
  Poison
  Avec Tristesse
  Forever Is Forgotten
  Moore Gary
  Junior Boys
  Zakk Wylde
  Mambo King's
  Miguel Luis
  Remedy
  Вирус
  Ocean
  Lanemeyer
  Specials
  Fabrizio De Andre
  Florent Pagny
  Mark Chestnutt
  Geneva
  Bruce Lee Band
  Heavy Stereo
  Овсиенко Татьяна
  Ana Gabriel
  Benassi Bros feat Dhanny
  Achim Reichel
  Sinergy
  Moneen
  Ackerman Will
  Anticappella
  Harling Keith
  Nakedheart
  Виктор Черницкий
  Револьвер
  Ignite
  Fred Astaire With Leo Reisman
  B. Lane R. Free
  Mango
  Sawt el Atlas
  Runrig »

  Runrig Cho Buidhe’s A Bha I Riamh текст песни

  Cho Buidhe’s A Bha I Riamh

  Tha an rathad a’ruith gu tuath

  Gleanntan sgapte air gach taobh

  A’ ghrian tro ghiuthas nam mor shliabh

  Saighdean oir dhar leon an agh

  Thuirt m’anam rium "Nach teid thu null

  Cuir eallach’s cruaidh-chas air do chul

  ‘S gun cuir an t-aite seallach failte oirnn

  Is bi mi comhla riut an drast"

  Sunndach a tha mi

  Tron oighreachd bhoidheach, bhoidheach bhuan

  Bha thu daonnan na mo smuaint

  Tro laithean iseal’s bristeadh-cridh’

  Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith

  Le cridhe aotrom, cridheil ciuin

  A’ liuthad cuan a ghiulan do dhaoine

  Is iad a’ triall na slighe bhuat

  ‘S ged tha an saoghal dol bun os cionn

  Is astar bhliadhnachan tighinn oirnn

  ‘S ged tha mo dhuil ag eirigh suas

  Is iomadh sgurr a bhios fo sgleo

  Tha na siantan liath, ‘s na siantan blath

  Le blaths cho diamhair is nach gabh e inns’

  ‘S tha’n lus tha fas air croit Dhomhnaill Bhain

  Cho buidhe’n diugh’s a bha i riamh.  Форма обратной связи