статистика каталог исполнителей песен  
песни: 61179
группы: 12214
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

 • Runrig »

  Runrig Cho Buidhe’s A Bha I Riamh текст песни

  Cho Buidhe’s A Bha I Riamh

  Tha an rathad a’ruith gu tuath

  Gleanntan sgapte air gach taobh

  A’ ghrian tro ghiuthas nam mor shliabh

  Saighdean oir dhar leon an agh

  Thuirt m’anam rium "Nach teid thu null

  Cuir eallach’s cruaidh-chas air do chul

  ‘S gun cuir an t-aite seallach failte oirnn

  Is bi mi comhla riut an drast"

  Sunndach a tha mi

  Tron oighreachd bhoidheach, bhoidheach bhuan

  Bha thu daonnan na mo smuaint

  Tro laithean iseal’s bristeadh-cridh’

  Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith

  Le cridhe aotrom, cridheil ciuin

  A’ liuthad cuan a ghiulan do dhaoine

  Is iad a’ triall na slighe bhuat

  ‘S ged tha an saoghal dol bun os cionn

  Is astar bhliadhnachan tighinn oirnn

  ‘S ged tha mo dhuil ag eirigh suas

  Is iomadh sgurr a bhios fo sgleo

  Tha na siantan liath, ‘s na siantan blath

  Le blaths cho diamhair is nach gabh e inns’

  ‘S tha’n lus tha fas air croit Dhomhnaill Bhain

  Cho buidhe’n diugh’s a bha i riamh.  Форма обратной связи